Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2700

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,učtu,Inkaso,§2700 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2700

Read:1174x, Print:40x, Search:0x
§ 2700 Dojde-li k ztrátě, zničení nebo poškození dokumentů v době, kdy je má obstaravatel inkasa u sebe, nahradí obstaravatel inkasa příkazci škodu tím způsobenou. To neplatí, nemohl-li obstaravatel inkasa škodu odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2699

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,učtu,Inkaso,§2699 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2699

Read:1177x, Print:40x, Search:0x
§ 2699 Při dokumentárním inkasu se obstaravatel inkasa vůči příkazci zavazuje vydat třetí osobě dokumenty, zaplatí-li tato osoba proti vydání dokumentů určitou peněžní částku, nebo provést před vydáním dokumentů jiný inkasní úkon, a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu.

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2698

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,učtu,Inkaso,§2698 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2698

Read:1070x, Print:40x, Search:0x
§ 2698 Použije-li obstaravatel inkasa k obstarání inkasa jiného obstaravatele podle pokynů příkazce, děje se tak na účet a nebezpečí příkazce. Dokumentární inkaso

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2697

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,učtu,Inkaso,§2697 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2697

Read:958x, Print:40x, Search:0x
§ 2697 (1) Co obstaravatel inkasa při inkasu přijal, vydá bez zbytečného odkladu příkazci. (2) Přijal-li obstaravatel inkasa cenný papír nebo dokument, nahradí příkazci škodu způsobenou jeho ztrátou, zničením nebo poškozením v době, kdy jej měl obstaravatel inkasa u sebe. To neplatí, nemohl-l

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2696

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,učtu,Inkaso,§2696 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2696

Read:1299x, Print:40x, Search:0x
§ 2696 Obstaravatel inkasa postupuje při obstarání inkasa s odbornou péčí podle pokynů příkazce. Neuskuteční-li se přesto inkaso, nezakládá to důvod k postihu obstaravatele inkasa.

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2695

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,učtu,Inkaso,§2695 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2695

Read:969x, Print:40x, Search:0x
§ 2695 Obstaravatel inkasa vyzve třetí osobu k provedení inkasního úkonu. Odmítne-li tato osoba splnit výzvu, podá o tom obstaravatel inkasa příkazci bez zbytečného odkladu zprávu.

čti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2694

QR (http://qrcod.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,učtu,Inkaso,§2694 - www.vzory-smluv.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2694

Read:866x, Print:40x, Search:0x
Oddíl 4: Inkaso § 2694 Základní ustanovení (1) Smlouvou o inkasu se obstaravatel inkasa zavazuje obstarat pro příkazce přijetí peněžní částky nebo jiný inkasní úkon od třetí osoby a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu. (2) Není-li výše odměny ujednána, zaplatí příkazce

čti

[4217] | vzory-smluv.eu00 |  07 |  014 |  021 |  028 |  035 |  042 |  049 | 

 

 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.vzory-smluv.eu